5)  บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ด้านเด็กและเยาวชน

 

 คุณสุภัชชา  สุทธิพล (อายุ 61 ปี)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

 1. อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

  2. ประวัติการศึกษา

 ·         พ.ศ. 2551 ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาครอบครัวและสังคม คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 -         พ.ศ. 2525 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงินการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 3. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

 ยึดมั่น “หลักการ” ในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและความถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ ทำในสิ่งที่ “ใช่” ที่ถูกต้อง และไม่ทำในสิ่งที่ “ไม่ใช่” ไม่ถูกต้อง ยืนหยัดการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร   

 4. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

 ทำงานด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ มีประสิทธิภาพ งานสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ชีวิตการทำงานมีความสำเร็จก้าวหน้าจนทุกวันนี้ นอกจากนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งย่อมมาจากทีมงานที่มีการทำงานร่วมกันอย่างดี มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดัน

5. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำคัญและแทบจะเป็นส่วนหนึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีส่วนสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการที่จะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในทุกๆมิติ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมที่ทันสมัยในรูปแบบต่างๆและจะเป็นการช่วยสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม ควบคู่กันไปด้วย

6. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

  ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงมีบทบาทที่จะมีต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อชุมชน สังคม จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสภาเด็กและเยาวชน ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ในการบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่ดี การปรับปรุงห้องสมุด แก่โรงเรียน และวัด ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดตามโอกาสสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

 7. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งในด้านการทำงานที่มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ได้รับการคุ้มครองและพัฒนา สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาองค์กรหน่วยงานที่ทำงานอยู่ ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นองค์กรแห่งความสุข รางวัลที่ได้รับเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนทั้งองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลักดัน และเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ให้ดียิ่งๆขึ้นไป

     7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 พ.ศ. 2553 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

     พ.ศ. 2555 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

     พ.ศ. 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น 2 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

     7.2 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

 พ.ศ. 2557  โล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศด้านการพัฒนาสังคม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 พ.ศ. 2558  ผลงานดีเด่น รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study – IS) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 พ.ศ. 2563  นักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  8. ประวัติการทำงาน

 8.1 ประวัติการรับราชการ

 พ.ศ. 2534 นักประชาสงเคราะห์ 5 กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น กรมประชาสงเคราะห์

 พ.ศ. 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสกลนคร กรมประชาสงเคราะห์

 พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสงเคราะห์ 7 สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสงเคราะห์

 พ.ศ. 2546 นักพัฒนาสังคม 8ว กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

 พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 พ.ศ. 2558 รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

 พ.ศ. 2561 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 8.2   ผลงานหรืองานสำคัญ (ปี 2556 – ปัจจุบัน)

 พ.ศ. 2556 คณะทำงานด้านสารัตถะสำหรับการประชุมระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 พ.ศ. 2556 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 พ.ศ. 2557 อนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อดำเนินการรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

 พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเนื้อหาและข้อมูลประกอบการประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559

 พ.ศ. 2557 ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

 พ.ศ. 2558 กรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง

 พ.ศ. 2558 อนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558 อนุกรรมการเฉพาะกิจประสานงานและจัดทำร่างนโยบายและแผนงานด้านการขจัดความรุนแรง  ต่อเด็กของอาเซียน

 พ.ศ. 2558 กรรมการและเลขานุการร่วมการขับเคลื่อนการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 พ.ศ. 2558 กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย

 พ.ศ. 2558 รองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558 รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรการกลไกเพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558 อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงาน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558 รองประธานคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 พ.ศ. 2558 ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิด  โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ (กคทพ.)

 พ.ศ. 2559 อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

 พ.ศ. 2561 โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 พ.ศ. 2561 รองประธาน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 พ.ศ. 2561 อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 พ.ศ. 2561 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       8.3 ผลงานทางวิชาการ

 · การให้ความช่วยเหลือกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

 · บทบาทครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนสู่การเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

 · การสร้างความอยู่รอดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย : กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 · รูปแบบการสร้างเมืองที่เป็นมิตรเพื่อสิทธิเด็ก

 · แนวทางและแผนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ระบบการค้าเสรี ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี “Mega FTA

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org