ความเป็นมาของ มูลนิธิ มสวท.

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เป็นองค์กรเพื่อการกุศลสาธารณะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินกิจกรรมและบริการสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ สถาบันวิชาการและภาคเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไทยโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร  

ในระยะเริ่มแรก มูลนิธิ มสวท.ได้รับการสนับสนุนจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับทุนประเดิมในการดำเนินกิจกรรมจากโครงการ ICT-TELECOMonline (โครงการวิชาการ) ระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน  มูลนิธิ มสวท. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านงบประมาณ วิชาการ การจัดกิจกรรม และ อื่นๆ

มูลนิธิ มสวท.ได้ก่อตั้งและเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

 

สถานที่ติดต่อ (สำนักงานสาขา) :

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 66(0) 2552 5200  โทรสาร 66(0) 2551 4422

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อนึ่ง ผู้บริหารมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ซึ่งประกอบด้วยสมาคมสมาชิกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักของประเทศ 28 สมาคม ดังนี้

รายนามประธานสภากิตติมศักดิ์ สสวทท

1. นายบุญเยี่ยม มีศุข                        ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2528 - 2529 (ถึงแก่กรรม)

2. นายสิริลักขณ์ จันทรางศุ                ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2529 - 2530 (ถึงแก่กรรม)

3. นางสาวศลักษณ์ ทรรพนันท์          ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2530 - 2531 (ถึงแก่กรรม)

4. รศ.ดร.กำจัด มงคลกุล                      ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2531 - 2532

5. ศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร                   ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2532 - 2534

6. นายยุกติ สาริกะภูติ                          ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2534 - 2536

7. ศ.นพ.ปณต มิคะเสน                        ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2536 - 2540

8. ศ.(พิเศษ)พลโท พิศาล เทพสิทธา    ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2540 - 2544

9. ภก. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต         ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2544 - 2548

10. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ                  ประธานสภามนตรี สสวทท พ.ศ. 2548 - 2551

รายนามนายกสภากิตติมศักดิ์ สสวทท

1. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ                    นายกสภาสมาคม สสวทท พ.ศ. 2551 – 2553

2. ภก. รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต        นายกสภาสมาคม สสวทท  พ.ศ. 2553 - 2557

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org