คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิ มสวท.

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
 4. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

คณะกรรมการมูลนิธิ

 1. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ               ประธานกรรมการมูลนิธิ
 2. อ.วิเทียน นิลดำ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. รศ.ลดาวัลย์ รามางกูร                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. อ.รัตนา กิจเกื้อกูล                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. คุณรายิน สัจจเทพ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. คุณประจวบ จำปาทอง              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. คุณประไพรัตน์ คณาวิทยา         กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ
 8. อ.มรกต ทีฆพุฒิ                       กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

รายนามประธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ของมูลนิธิ

 1. ศ.ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ              ฝ่ายจัดหารายได้
 2. อ.วิเทียน นิลดำ                        ฝ่ายพิธีการ
 3. คุณรายิน สัจจเทพ                    ฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 4. อ.มรกต ทีฆพุฒิ                        ฝ่ายโครงการวิชาการ
 5. คุณภูษิต โพธิ์แสง                     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ดร. สันติธร บุญเจือ                   ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์
 7. คุณสุเทพ อุ่นเมตตาจิต             ฝ่ายแข่งขันด้านโทรคมนาคมและไอซีที
 8. คุณฉัตรชัย เครือเสนา               ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมพิเศษ
 9. คุณประจวบ จำปาทอง              ฝ่ายทุนการศึกษา

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org