วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ มสวท.

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุน ให้รางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตนเองและผลงานโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

3. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

4. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมและบริการสังคม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน สำนักงาน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันวิชาการ และภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและความก้าวหน้าของประเทศ

6. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมด้านศาสนา เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้สืบต่อไป และเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาและอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน เพื่อสร้างเสริมเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

7. ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนด้านความรู้ งบประมาณ และความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ

9. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

10.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

*******************************

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org