โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ที่มา

 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน .. 2562  มีมติเห็นชอบการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ roadmap การจัดการขยะพลาสติก .. 2561-2573 (Thailand's Roadmap on Plastic Waste Management 2018 - 2030)

 ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในขณะนั้น ก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่าง ในการเป็นต้นแบบที่ดีในการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร สถาบันการศึกษา เอกชน และประชาชน โดยได้ให้นโยบาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีการประกาศนโยบายสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ BCG (Bio-economy / Circular Economy / Green Economy) ด้วยการงดการใช้พลาสติก และส่งเสริมการวิจัยเพื่อนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ตาม Roadmap ซึ่งมี 5 แนวทาง ดังนี้

 1. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด รวมถึงผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง อาทิ ภาพอินโฟกราฟิก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และตั้งจุดให้บริการถุงผ้าแบบยืม-คืน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ไปสู่การเลิกใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างยั่งยืน

 2. ให้บุคลากรของหน่วยงาน อว. สถาบันการศึกษา รวมถึงนิสิต นักศึกษา ใช้ถุงผ้า กล่องข้าว และแก้วน้ำส่วนบุคคล แทนการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการรับบริการจากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายอาหาร

 3. ให้ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายอาหารภายในหน่วยงาน อว. เลือกใช้ถุงหูหิ้ว กล่องข้าว และแก้วน้ำแบบย่อยสลายได้ และงดให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก หากไม่ได้รับการร้องขอจากลูกค้าหรือไม่ได้สอบถามลูกค้าก่อน

 4. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยากในการจัดเบรคและอาหารในการประชุมต่างๆ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เช่น ใบตอง กล่องชานอ้อย

 5. สนับสนุนงานวิจัยที่นำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งพลาสติกที่ย่อยสลายได้

 

วัดจากแดง สร้างประมาณปี .. 2325 ชื่อ จากแดง สันนิษฐานว่า มาจากคำว่า จากแตน หมายถึง หมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิมในอยุธยา ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น จากแดง มีปูชนียวัตถุโบราณที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูป หลวงพ่อหิน และ ธัมเมกขสถูป พระสมันตมหาปัฏฐานเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีความงดงดงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก ติดกับคลองจากแดง ปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 60 กว่ารูป วัดจากแดง นอกจากจะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ยังจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม สำนักเรียนพระอภิธรรม (ภาษาบาลี เพื่อการศึกษาพระไตรปิฏก ที่วัดและทางออนไลน์) ให้กับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป และยังมีศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าไปศึกษาอีกด้วย

 

  

จีวรนาโน (จีวรรีไซเคิล)

 การผลิตจีวรรีไซเคิลจะใช้ขยะขวดพลาสติก PET ชนิดใส ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 15 ขวด ผลิตผ้าจีวรได้ จำนวน 1 ผืน หากผลิตผ้าไตรจีวร จำนวน 1 ชุด จะใช้ขวด PET จำนวน 60 ขวด ทั้งนี้ จีวรรีไซเคิลที่วัดจากแดง นับเป็นจีวรรีไซเคิลผืนแรกของประเทศไทย ที่ใช้นวัตกรรมแปรรูปเม็ดพลาสติกด้วยนาโนเทคโนโลยี ในกระบวนการผลิตเป็นเส้นใย เพื่อนำมาทอเป็นผืนผ้าบังสุกุลอย่างดี ส่วนการย้อมสีราชนิยม ก็เป็นไปตามพระวินัย ตามกิจของพระสงฆ์ มีทั้งผ้า 5 ขันฑ์ (ชิ้น) 9 ขันฑ์ (ชิ้น) และสังฆาฎิ 2 ชั้น ซึ่งการผลิตนี้เป็นไปตามหลักพุทธบัญญัติทุกประการ โครงการจีวรรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ OUR Khung BangKachao ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมมือกับ 34 องค์กร ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวของคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น


นอกเหนือจากการทำจีวรรีไซเคิลแล้ว ทางวัดจากแดงยังมีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอื่นๆอีก ได้แก่ ฝาขวดน้ำดื่ม หลอดดูด แก้วพลาสติก ฉลากติดขวดพลาสติก ถุงใส่แกง (ที่ทำความสะอาดแล้วตากให้แห้ง) ถุงก๊อบแก๊บ สามารถนำไปหลอมทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้, กล่องโฟมใส่อาหาร แผ่นโฟม ถาดโฟม เศษโฟม ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ หรือโฟมกันกระแทก จัดเป็นพลาสติกชนิดโพลีสไตริน (Polystyrene หรือ PS) สามารถนำมา Upcycling เป็นกระถางต้นไม้, อิฐบล็อก(มวลเบา)ปูพื้น เก้าอี้ม้านั่ง (ใช้ผสมแทนทราย 30%) ทำให้ผลผลิตที่ได้มีน้ำหนักเบา, กล่องนม ในส่วนของแผ่นฟิล์มหน้ากล่องนม และแผ่นฟลอยด์ สามารถนำไปอัดบีบขึ้นรูปเป็นหลังคาบ้าน ฝาผนังบ้าน ทำให้อากาศภายในบ้านเย็นกว่าบ้านปกติ 3 องศา ส่วนกระดาษจะแยกไปรีไซเคิลกับกระดาษทั่วไป, ยางรถยนต์ที่หมดสภาพ สามารถนำมาอัดบีบเป็นบล็อกปูพื้นถนนได้ ส่วนขยะสดของวัดรวมเศษใบไม้ มีประมาณ 120-130 กิโลกรัมต่อวัน ทางวัดใช้วิธีกำจัดโดยทำเป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ทั้งนี้ วัดจากแดง จะไม่เลี้ยงแมวและสุนัข หากมีพลัดหลงเข้ามา จะถูกกันออกไปอยู่บริเวณอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรกภายในพื้นที่ของวัดอีกด้วย

 การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1

 เมื่อต้นปี .. 2563 ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและมีผู้เสียชีวิต ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก รัฐบาลจึงได้มีมาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมทางสังคม เน้นอยู่บ้านให้มากที่สุดตามนโยบาย "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ซึ่งผลจากการหยุดทำกิจกรรมนอกบ้านของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานบริษัท องค์กรต่างๆ ทำงานจากที่บ้าน (Work from home) งดการจัดกิจกรรมทุกประเภท และมีมาตรการเข้มงวดกับภาคประชาชนในการเดินทางข้ามจังหวัด ทำให้ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง และนิยมหันมาสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มแบบเดลิเวอรี่กันมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มปริมาณขยะจำนวนมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติก ได้แก่ ขวดน้ำดื่ม แก้วพลาสติก ช้อนส้อม หลอดดูด กล่องใส่อาหารพลาสติก กล่องโฟมสำหรับใส่อาหาร เป็นต้น

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เล็งเห็นปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น จากนโยบายทำงานจากที่บ้าน (work from home) อันเนื่องมาจากมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ซึ่งจะสร้างปริมาณขยะพลาสติกจำนวนมาก จึงได้ริเริ่มทำ โครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่ตนเองและทีมงานจิตอาสา ช่วยกันเก็บ รวบรวม และคัดแยกขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ขวดพลาสติกใสที่ใช้บรรจุน้ำดื่ม (PET), แก้วน้ำพลาสติก, หลอดดูด, ช้อนส้อมพลาสติก, จานโฟมใส่อาหาร, ตาข่ายโฟมห่อผลไม้, ถุงพลาสติกใสที่ใช้งานแล้ว, กล่องนม กล่องใส่กะทิ ที่ล้างทำความสะอาดแล้ว เป็นต้น นำไปบริจาคพร้อมกับร่วมบริจาคเงินทำบุญที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ทางวัดได้ดำเนินการคัดแยกประเภทพลาสติก เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อไป (แปรรูปเป็น จีวรรีไซเคิล, เก้าอี้ม้านั่ง, กระถางต้นไม้, อิฐบล็อกมวลเบา, น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) ซึ่งเป็นการบริจาคที่คุ้มค่ามาก เพราะได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังให้จิตอาสาของมูลนิธิได้มีจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้นำขวดน้ำดื่ม PET (Polyethylene Terephthalate : โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต) ชนิดใส ถุงพลาสติกใสที่ผ่านการใช้งานแล้ว แก้วพลาสติก หลอดดูด ช้อนส้อมพลาสติก จานโฟมใส่อาหาร ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ เป็นต้น นำไปบริจาคพร้อมกับร่วมบริจาคเงินทำบุญที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ปัจจุบันวัดจากแดง มีพระภิกษุและสามเณร ประมาณ 60 รูป) เพื่อให้ทางวัดได้ดำเนินการคัดแยกประเภทพลาสติก เพื่อดำเนินการกำจัดตามหลักวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อไป (แปรรูปเป็น จีวรรีไซเคิล, เก้าอี้ม้านั่ง, กระถางต้นไม้, อิฐบล็อกมวลเบา, น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) ซึ่งเป็นการบริจาคที่คุ้มค่ามาก เพราะได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังให้จิตอาสาของมูลนิธิได้มีจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยตามหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้นำเอาขยะพลาสติก ได้แก่ ถุงพลาสติกใสที่ใช้แล้ว แก้วน้ำดื่มพลาสติก หลอดดูดกาแฟ กล่องนม ข้อน-ส้อม จาน โฟมใส่อาหาร ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ เป็นต้น ที่ทางทีมจิตอาสาได้เก็บรวบรวมและคัดแยกไว้แล้ว เพื่อนำไปบริจาคให้กับทางวัดจากแดง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจีวรนาโน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และยังได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัด ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุและสามเณรบวชเรียน ประมาณ 60 รูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใสที่ใช้งานแล้ว แก้วน้ำดื่มพลาสติก หลอดดูดกาแฟ กล่องนม ข้อน-ส้อม จาน โฟมใส่อาหาร ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ไปบริจาคให้กับทางวัดจากแดงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจีวรนาโน น้ำมันเชื้อเพลิง หลังคาและผนังบ้านจากกล่องนม อิฐมวลเบาและม้านั่งที่ทำจากวัสดุโฟม ฯลฯ และยังได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัด ปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 รูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจาก เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใสที่ใช้แล้ว  ไปบริจาคให้กับทางวัดจากแดงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตจีวรนาโน และกล่องนม UHT นำไปใช้ผลิตเป็นฝากั้นห้อง ทำกุฏิพระจากกล่องนม กุฏิรีไซเคิล สำหรับพระวัดจากแดง พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัด ซึ่งปัจจุบัน (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19) มีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 51 รูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส แก้วกาแฟ หลอดดูดน้ำพลาสติก กล่องใส่ขนมและอาหารแบบเดลิเวอรี่ กล่องนม UHT โฟมห่อผลไม้  ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาทำความสะอาดเบื้องต้น แล้วรวบรวมนำไปบริจาค พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ซึ่งปัจจุบัน (ในช่วงสถานการณ์โควิด-19) มีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 51 รูป  

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 7

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564  เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส แก้วกาแฟ หลอดดูดน้ำพลาสติก กล่องพลาสติกใสสำหรับใส่ขนมและอาหารแบบเดลิเวอรี่ กล่องนม UHT โฟมห่อผลไม้ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง (ปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 รูป) 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง .ทรงคนอง .พระประแดง .สมุทรปราการ เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 กว่ารูป 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 9

 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 กว่ารูป 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 กว่ารูป 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 11

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขยะขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ปัจจุบันวัดจากแดงมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 รูป 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 กว่ารูป 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 13

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ปัจจุบันมีพระภิกษุบวชเรียน ประมาณ 60 รูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ถุงพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง ปัจจุบันมีพระภิกษุและสามเณรบวชเรียน ประมาณ 60 รูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 15

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร และ 5 ลิตร ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร และ 5 ลิตร ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 17

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร  ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้นและรวบรวมมาบริจาคในครั้งนี้ พร้อมได้ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับทางวัดจากแดง

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร  ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหาร กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 19

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร  และ 5.0 ลิตร ถุงและภาชนะพลาสติกใสและถาดโฟมที่ใช้ใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่ ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและขุ่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต

 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร ถุงและภาชนะพลาสติกใส และถาดโฟมใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่ ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและขุ่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต

 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 21

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร ถุงและภาชนะพลาสติกใส และถาดโฟมใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่ ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและขุ่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวม 66 รูป

 

 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร และ 5 ลิตร พร้อมถุงและภาชนะพลาสติกใส และถาดโฟมใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่ ขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและขุ่น แก้วน้ำพลาสติก กล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวม 60 กว่ารูป

 

 

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 23

 

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร พร้อมขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและชนิดขุ่น ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่  แก้วน้ำพลาสติก และกล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวม 60 กว่ารูป

การบริจาคขยะพลาสติกในโครงการร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 24

 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมจิตอาสา ได้เดินทางไปวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขวดพลาสติกใส PET ขนาด 1.5 ลิตร พร้อมขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มชนิดใสและชนิดขุ่น ถุงและภาชนะพลาสติกใส ถาดโฟมใส่อาหารแบบเดลิเวอรี่  แก้วน้ำพลาสติก และกล่องนม UHT ที่ผ่านการใช้งานแล้ว  โดยจิตอาสาได้นำมาทำความสะอาดในเบื้องต้น คัดแยกประเภท รวบรวมมาบริจาค พร้อมร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญกับทางวัดจากแดงเพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปอีกด้วย ปัจจุบัน วัดกำลังจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฏกจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นอาคารต้นแบบที่รักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกให้ชาวไทยได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อในอนาคต ปัจจุบันวัดจากแดงมีพระภิกษุไทยและพระเถระต่างชาติ อยู่จำวัดกว่า 30 รูป ส่วนในช่วงเปิดภาคเรียนพระปริยัติะรรม จะมีพระภิกษุประมาณ 60 กว่ารูป)

วัดจากแดงนอกเหนือจากจะเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว ทางวัดยังเปิดหลักสูตรอบรมพระปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุไทยและพระเถระต่างชาติ (อังกฤษ สเปน โปรตุเกส อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม จีน ศรีลังกา เป็นต้น) รวมสามเณรและพุทธบริษัททั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ วัดจากแดงยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการคัดแยกขยะ การแปรรูปเศษอาหาร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ  ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมมากในการนำขยะพลาสติก โฟม กล่องนม UHT ที่ได้รับบริจาคไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม เช่น ขวดพลาสติกใส PET นำไปทำเป็นผ้าจีวรนาโน (ฝีมือตัดเย็บจีวรโดยกลุ่มแม่บ้านในชุมชน) หรือชุด PPE สำหรับใช้ในสถานการณ์โควิด 19, กุฏิสงฆ์จากกล่องนม UHT, น้ำมันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติก หรือขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการทำลายระบบนิเวศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานให้กับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่วัดจากแดงได้ดูแล ถือว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ สามารถนำวิธีการนี้ไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

โครงการนี้แม้เป็นโครงการเล็กๆ แต่ให้คุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพและชีวิตของคน พืช และสัตว์ ในระยะยาว เพราะวิถีชีวิตคนในเมืองที่มีความเร่งรีบและต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาอยู่ทุกวัน ย่อมเป็นเรื่องยากที่จะรณรงค์ให้ผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ลดการใช้พลาสติกได้อย่างแท้จริง หากปล่อยให้ทางภาครัฐจัดการขยะพลาสติกเหล่านี้เองตามลำพัง ด้วยวิธีการทำลายแบบฝังกลบ (ใช้เวลาอีกยาวนานกว่าจะขยะพลาสติกจะย่อยสลาย) ซึ่งอาจทำให้เกิดการตกหล่นไปอุดตันในท่อระบายน้ำ หรือไปตกหล่นอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรค ขยะบางส่วนจะถูกกำจัดโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง เช่น เทกองรวมกัน การเผาในเตาแบบไม่มีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ การเผากำจัดกลางแจ้ง เป็นต้น สุดท้ายจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ (Ecosystem) และทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อเวลาผ่านไปยาวนาน จะก่อให้เกิดธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนไป ในที่สุดจะส่งผลกระทบทางลบต่อชีวิตสัตว์ พืช และมนุษย์ ให้ดำรงชีวิตได้อย่างลำบากมากขึ้น  

ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ และทีมงานจิตอาสา จึงมีความตระหนักและเห็นคุณค่าการทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยยืนหยัดที่จะทำต่อไป อย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้มีแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่มีคำว่า สิ้นสุด เพราะสุดท้ายคนที่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงก็คือพวกเราทุกคน

(หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคขยะพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว ได้แก่ ขวดพลาสติกชนิดใสและชนิดขุ่นสำหรับใส่นม เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส แก้วกาแฟ ถุงพลาสติกใส่อาหาร หลอด ช้อนส้อม กล่องใส่อาหารเดลิเวอรี่ กล่องโฟม ถาดโฟม กล่องนม UHT กล่องกะทิ ฯลฯ ควรล้างทำความสะอาดในเบื้องต้นและผึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งก่อน (เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์) แล้วค่อยนำมาบริจาคที่วัดจากแดง โดยจุดรับบริจาคจะถึงก่อนทางเข้าวัด 30 เมตร สังเกตป้ายบอกทางสถานที่รับบริจาค หลังจากที่ได้บริจาคเสร็จแล้ว อย่าลืมแวะเข้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระเจดีย์สมันตมหาปัฎฐาน และหลวงพ่อหิน เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือเยี่ยมชมความสวยงามของวัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา หากประสงค์จะศึกษาธรรมะ(ทุกวันอาทิตย์) สามารถขอรายละเอียดการสมัครกับทางวัดได้โดยตรง)

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org