4)  บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ด้านสังคม

 

 ดร. พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (อายุ 42 ปี)

 พระนักเผยแผ่ธรรมะร่วมสมัย

1. หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

 1. พระภิกษุในสังกัดวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 2. หัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต “วัดสร้อยทอง” กรุงเทพมหานคร

 3. พระวิทยากรประจำรายการ “หลวงพี่มาแล้ว” ทางไทยทีวีสี ช่อง 3

 4. พระวิทยากรประจำรายการ “ธรรมะเดลิเวอรี่” ทาง ททบ. 5

 5. พระวิทยากรพิเศษในรายการ “ตีสิบ,วีไอพี, สยามทูเดย์, วูดดี้เกิดมาคุย, เจาะใจ,ฯลฯ

 6. พระวิทยากรรายการ “คืนพิเศษคนพิเศษ” 106.5 กรีนเวฟ

 7. พระวิทยากรรายการ “คุณพระช่วย”

2. ประวัติการศึกษา

1. เปรียญธรรม 7 ประโยค

 2. ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต(พธ.บ.) เอกปรัชญา (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 3. ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (สส.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 4. ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 5. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 3. ประวัติการทำงาน

 1. หัวหน้าค่ายพุทธธรรมนำชีวิต “วัดสร้อยทอง” กรุงเทพมหานคร

 2. วิทยากรบรรยายข้าราชบริพาร โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 3. วิทยาการบรรยายข้าราชบริพารในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 4. วิทยาการบรรยายข้าราชบริพารในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 5. อนุกรรมการขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

 6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์

 7. ที่ปรึกษาชมรม ทูบี นัมเบอร์ วัน (บริษัทเวลลอย)

 8. วิทยากรบรรยายพิเศษ สำนักงานเขตต่างๆ

 9. วิทยากรบรรยายพิเศษ รพ.เซนต์หลุยส์,รพ.กลาง,รพ.วิภาราม,รพ.อ.แม่สายฯลฯ

 10. วิทยากรบรรยายพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารไทยพาณิชย์,  ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 11. วิทยากรบรรยายพิเศษเรือนจำกลางกรุงเทพมหานคร

 12. วิทยากรบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ฯลฯ

 13. วิทยากรบรรยายพิเศษ บริษัท AIA, บริษัทไทยประกันชีวิต, บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต,บริษัทสุวรรณชาด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น, บริษัท ซี.พี., บริษัทสยามคูโบต้า, บริษัทการบินไทย, บริษัท นกแอร์, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ ฯลฯ

 14. วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยาลัยราชพฤกษ์, วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และ ฯลฯ

 15. วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา, โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ, โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย และ ฯลฯ

 16. วิทยากรบรรยายพิเศษ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, โรงแรมโนโวเทล, โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงแรมโกลเดนท์ ฟิลลิป, โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี และ ฯลฯ

 4. นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน

 เป็นเจ้าของต้นตำรับธรรมะเดลิเวอรี่ ด้วยแนวคิดที่ว่า ธรรมะไม่จำเป็น ต้องอยู่ที่วัด ธรรมะไปได้ทุกที่ ถ้าที่นั่นต้องการธรรมะ

 พระมหาสมปอง ได้อธิบายว่า การเทศน์แบบเดลิเวอรี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เผยแผ่ธรรมะแบบเดลิเวอรี่ คือ หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เสด็จไปตามที่ต่างๆเพื่อเทศน์สอนผู้คน โดยอันดับแรก ได้เสด็จไปตามหาปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งหนีพระองค์ไปเพราะหมดศรัทธาที่พระองค์เลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพื่อแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ส่วนเหล่าปัญจวัคคีย์เมื่อฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้แยกย้ายกันไปสั่งสอนชาวบ้าน ต่อมาเมื่อบรรดาพระสงฆ์ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนแจ่มแจ้งแล้ว ก็แยกกันไปเผยแผ่ธรรมะเช่นกัน เพราะพุทธองค์ทรงบัญญัติให้การเผยแผ่ธรรมะเป็นกิจอย่างหนึ่งของสงฆ์ ดังนั้นสิ่งที่อาตมาทำนั้นไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นการเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 การเผยแผ่ธรรมะของพระมหาสมปองนั้น มีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ให้ทั้งสาระทางธรรมและเนื้อหาความบันเทิงสนุกสนาน โดยมีสโลแกน 5 ส. คือ สงบ สนุก สติ สำนึก สาระ สืบเนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีรูปแบบเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่ (ทุนนิยมและบริโภคนิยม) เงินเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อการดำรงวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในทุกๆด้าน ทำให้คนไม่มีเวลาได้เข้าวัดศึกษาธรรมะเหมือนเช่นในอดีต เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการประกอบอาชีพ เกิดความเครียดตามมา พอว่างจากการทำงานก็อยากใช้เวลาผักผ่อนมากกว่าการเข้าวัด อีกทั้งการเผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็มีวิธีการไม่น่าสนใจ ไม่สามารถชักจูงคนให้หันมาสนใจธรรมะได้ ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ ทำให้ให้ธรรมะเดลิเวอรี่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธวิธีในการเผยแผ่ธรรมะใหม่เพื่อให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้อย่างทั่วถึง โดยนำสื่อมาใช้ในการเผยแพร่ธรรมะ อันได้แก่ หนังสือ วีซีดี รายการวิทยุ-โทรทัศน์ เว็บไซต์ เข้าหาคนทุกช่องทาง

 5. ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

 เป็นนักเผยแผ่ธรรมะ ที่ได้รับฉายา นักเทศน์คิวทอง มีงานติดต่อรับกิจนิมนต์ไม่ต่ำว่า 200 งานต่อเดือน และเป็นผู้ก่อตั้งทีมงาน “ธรรมะเดลิเวอรี่”  ในช่วงแรกสื่อโทรทัศน์มีส่วนสำคัญต่องานการเผยแผ่ธรรมะมาก ผลจากการออกรายการ “มันแปลกดีนะ” เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 ทำให้ธรรมะเดลิเวอรี่และพระมหาสมปองกลายเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และหลังจากนั้นได้มีการติดต่อไปออกรายการทีวีรายการอื่นอย่างต่อเนื่อง จนสร้างชื่อเสียงให้ในที่สุด ทำให้มีงานติดต่อนิมนต์เชิญไปบรรยายธรรมมากขึ้นกว่าเดิม จาก 20 งานต่อเดือน มาเป็น 100 - 200 งานต่อเดือน จนพระมหาสมปองไม่สามารถไปบรรยายได้ทั่วถึง พระมหาสมปองจึงได้ริเริ่มจัดตั้งทีมงาน ธรรมะเดลิเวอรี่ ขึ้นมาเพื่อรองรับงานรับเชิญที่มีจำนวนมาก พร้อมกับทำสื่อเผยแผ่ธรรมะในรูปวีซีดีจำหน่าย เพื่อนำรายได้บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ  รวมทั้งออกหนังสือธรรมะสำหรับเดลิเวอรี่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ วัยรุ่น คู่รัก วัยทำงาน ครอบครัว และวัยเกษียณ และได้ร่วมกับทีมงานพัฒนาทำเว็บไซต์ ธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อให้ผู้ฟังธรรมะสามารถเข้าถึงได้ 24 ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วประเทศ

 พระมหาสมปอง มีแนวคิดว่าการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรปรับรูปแบบเน้นเชิงรุก แทนที่จะตั้งรับรอญาติโยมอยู่ในวัดเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันคนมีเวลาเข้าวัดน้อยลง อาตมาจึงเดินหน้าออกไปหาญาติโยมเอง ทั้งในสถานการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัทห้างร้านและหน่วยงานต่างๆ พบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่สนใจศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้น “จึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างสามเณรอันเป็นเหล่ากอของสมณะ หรือทายาททางธรรมที่มีความสนใจเผยแผ่พระธรรมคำสอนในรูปแบบธรรมะเดลิเวอรี่  เพื่อขยายเป็นวงกว้างออกไป จึงเกิดเป็นโครงการ “ธรรมะเดลิเวอรี่ จูเนียร์”  ที่ต้องการเพิ่มปริมาณพระนักเทศน์ให้มากขึ้น”

 โครงการ “ธรรมะเดลิเวอรี่ จูเนียร์” มีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมสามเณร เตรียมพร้อมเป็นธรรมทายาทเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในเชิงธรรมรูปแบบใหม่ ซึ่งมีการปรับใช้สื่อและช่องทางโซเชียลมีเดีย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในการสื่อสารในปัจจุบัน

 6. ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เคยทำให้ศีลธรรมตกต่ำ ความเจริญไม่เคยทำให้ย่ำแย่ แต่คนต่างหากที่ติดความเจริญแล้วเมินธรรมะ  ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เจริญทางด้านเทคโนโลยี    เป็นสิ่งที่ดี  ทำให้เราเข้าถึงความรู้ด้านต่างๆมากมาย เข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้น ที่คนเรามองว่าเทคโนโลยีเจริญทำให้ศีลธรรมตกต่ำ ก็เพราะว่าคนเรามุ่งแต่พัฒนาเทคโนโลยีแต่ลืมพัฒนาด้านจิตใจ  ถ้าเราเอาความเจริญนี้มาทำให้เกิดประโยชน์ย่อมได้ผลมาก เช่น สร้างอาคารปฏิบัติศึกษาธรรมะในอินเทอร์เน็ต    สร้างเกมที่สร้างสรรค์ แบบนี้เรียกว่า ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกทาง 

 7. กิจการอันเป็นคุณประโยชน์เพื่อสังคม สาธารณกุศล

 ·      มอบรายได้จากวีซีดี"ธรรมะเดลิเวอรี่" ซึ่งร่วมกับบริษัท GMM แกรมมี่ จำกัด มอบถวายให้พระเดชพระคุณ พระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

 ·      มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

 ·      มอบเงินเพื่อเป็นทุนแด่พระภิกษุสามเณร วัดตาลเรียง อ.เมือง จ.ขอนแก่นและเยาวชนนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี และด้อยโอกาส เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเยาวชน นักเรียน และผู้สูงอายุ คนพิการใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

 ·      มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พร้อมสร้างสนามกีฬาคอนกรีต

 8. ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

 ·      รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2551

 ·      รางวัล จำนง ทองประเสริฐ” “ฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาพระพุทธศาสนาประจำปี 2551

 ·      รางวัล คนดีศรีแผ่นดินประจำปี 2550 จากหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ

 ·      ได้รับการยกย่องให้เป็น “50 ผู้ทรงอิทธิพล แห่งปี 2550” จากนิตยสาร Positioning

 ·      รับรางวัล"ผู้ใหญ่ในวันนี้ คือเยาวชนที่ดีในอดีต (Re Youth)" ในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ"Youth Day : ทำดีไร้ยางอาย" จาก มูลนิธิสร้างเสริมคุณธรรม เครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ

 ผลงานวีซีดี

 ·         วีซีดี “ธรรมะเดลิเวอรี่” 27 ชุด อาทิเช่น ธรรมะกตัญญู, ธรรมะสอนหญิง, ธรรมะขจัดความเครียด, ธรรมะกับวัยรุ่น, ธรรมะกับเจ้าตัวน้อย, ธรรมะในรั้วมหาวิทยาลัย, ธรรมะข้าราชการ, ธรรมะสุจริตพิชิตงาน, ธรรมะกับความปลอดภัย, ธรรมะกับครอบครัว, ธรรมะจากในหลวง, ทักษะชีวิต พิชิตความสุข,ความสุขในการทำงาน, ธรรมะกับความรัก เป็นต้น

 ผลงานหนังสือ

 ·      หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 1” เรื่อง วัยรุ่น

 ·      หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 2” เรื่อง คู่รัก

 ·      หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 3” เรื่อง วัยทำงาน

 ·      หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 4” เรื่อง ครอบครัว

 ·      หนังสือ “ธรรมะเดลิเวอรี่ ชุดที่ 5” เรื่อง วัยเกษียณ

 ·      หนังสือ"สุขกันเถอะโยม เล่ม 1-2"

 ·      หนังสือ"โยมเอ้ยสิบอกไห่"

 ·      หนังสือ"หลงทางเสียเวลา เดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม)"

 ·      หนังสือ"ธรรมะเดลิเวอรี่ แฮปปี้ 24 ชั่วโมง

 ·      หนังสือ "ฉบับ รู้แล้ว…สุขม๊ากมาก”

 ·      หนังสือ "ยิ้มครั้งแรก โลกแตกก็ยอม"

 ·      หนังสือ "ททท. เทศน์ทั่วไทย "

 ·      หนังสือ "ธรรมะฮาเฮ ฉบับ ขอให้มั่งมีศรีสุขกันทุกวัน"

 ·      หนังสือ "ฮีโร่ จอมยุทธ์มหาบุรุษและสุดยอดโยมในดวงใจ "

 ·      หนังสือ "ขอเป็นพระ(เอก)ในหัวใจโยม" 

 ·      หนังสือ "ธรรมะเดลิเวอรี่ ทอล์ก ๒๔ ชม. ฉบับจับจีวรคุย"

 ·      หนังสือ "ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับปันยิ้ม อิ่มสุข"

 ·      หนังสือ"ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับอมยิ้มอิ่มใจ"

 ·      หนังสือ "สุขจัง"ไกด์บุ๊คสร้างสุข"

 ฯลฯ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org