ทำเนียบเกียรติยศ (Hall of Fame)

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2010

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ดร. กฤษณา ไกรสินธุ์

2.  ด้านเทคโนโลยี - ดร. ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

3.  ด้านสาธารณสุข - ดร. พระอุดมประชาทร

4.  ด้านสังคม - ดร .จรินทร์ สวนแก้ว

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - ดร. สุธาสินี น้อยอินทร์

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2011

1.  ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์

2.  ด้านเทคโนโลยี -  ศ.ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ

3.  ด้านสาธารณสุข - รศ.นพ. สภา ลิมพาณิชย์การ

4.  ด้านสังคม - พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - คุณปวีณา หงสกุล

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2012

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.นพ. สุรพล อิสรไกรศีล

2.  ด้านเทคโนโลยี -  ศ.ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

3.  ด้านสาธารณสุข - ศ.ดร. ประกิต วาทีสาธกกิจ

4.  ด้านสังคม - พลโท ดร. ยุทธนา หาระบุตร

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - ดร. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

 

 ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2013

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.(พิเศษ) ดร. สันทัด โรจนสุนทร

2.  ด้านเทคโนโลยี -  พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี

3.  ด้านสาธารณสุข - พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์

4.  ด้านสังคม - ดร. ปราโมทย์ ไม้กลัด

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - ศ.ดร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2014

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

2.  ด้านเทคโนโลยี -   พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

3.  ด้านสาธารณสุข - ศ.คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร

4.  ด้านสังคม - พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร)

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2015

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

2.  ด้านเทคโนโลยี -  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

3.  ด้านสาธารณสุข - ศ.นพ. ศุภชัย ไชยธีระพันธ์

4.  ด้านสังคม - คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - พระราชปัญญาเวที (ริด ทับเอี่ยม)

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2016

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

2.  ด้านเทคโนโลยี -  พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

3.  ด้านสาธารณสุข - เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร

4.  ด้านสังคม - คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

5.  ด้านเด็กและเยาวชน - คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

2. ด้านเทคโนโลยี -  ดร.สมิทธ ธรรมสโรช

3. ด้านสาธารณสุข - อ.สง่า ดามาพงษ์

4. ด้านสังคม - พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ

5. ด้านเด็กและเยาวชน - นายเชาวลิต สาดสมัย

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018

1. ด้านวิทยาศาสตร์ – ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช

2. ด้านเทคโนโลยี – ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

3. ด้านสาธารณสุข – ศ.ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา

4. ด้านสังคม – ผศ.ดร.นายแพทย์ สุปรีดา อดุลยานนท์

5. ด้านเด็กและเยาวชน – คุณนิรมล เมธีสุวกุล

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

2. ด้านเทคโนโลยี -  ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

3. ด้านสาธารณสุข - ศ.นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

4. ด้านสังคม - คุณอาทิวราห์ คงมาลัย

5. ด้านเด็กและเยาวชน - คุณสุรชัย สุขเขียวอ่อน

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

2. ด้านเทคโนโลยี - คุณศุภชัย เจียรวนนท์ 

3. ด้านสาธารณสุข - ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

4. ด้านสังคม - ดร.พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

5. ด้านเด็กและเยาวชน - คุณสุภัชชา สุทธิพล

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - นายแพทย์ มนูญ ลีเชวงวงศ์

2. ด้านเทคโนโลยี - ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

3. ด้านสาธารณสุข - นายแพทย์ สันต์ ใจยอดศิลป์

4. ด้านสังคม - ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

5. ด้านเด็กและเยาวชน - คุณจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2022

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต  

2. ด้านเทคโนโลยี - ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร

3. ด้านสาธารณสุข - ศ.นายแพทย์ นิธิ มหานนท์

4. ด้านสังคม - คุณปัญญา นิรันดร์กุล

5. ด้านเด็กและเยาวชน - ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

 

ทำเนียบบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023

1. ด้านวิทยาศาสตร์ - รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  

2. ด้านเทคโนโลยี - ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

3. ด้านสาธารณสุข - ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

4. ด้านสังคม - รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

5. ด้านเด็กและเยาวชน - คุณวาสนา เก้านพรัตน์

 

 

 

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ :

288/52 อาคารมูลนิธิ มสวท. ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

Tel. +66(0) 2552-5200 Fax. +66(0) 2551-4422 Email : thaifstt@gmail.com 

Copyright © 2008-2015 หากมีปัญหาในการรับชมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่ admin@thaifstt.org